| Designed  by JP  © Copyright 2022  Eureka s.c.. Wszystkie Prawa Zastrzeżone |

Zadzwoń: +48 533 485 991  lub umów się online:

UMÓW WIZYTĘ

Instagram
Youtube
Facebook

Zapisy przyjmujemy telefonicznie

poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-16:00

logo gabinet masażu i relaksu
 1. pl
 2. en

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego posiadającego adres  https://eurekagabinet.pl/  dalej jako „Sklep” przez podmiot prawny o nazwie Eureka s.c, adres siedziby: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, adres do doręczeń: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, NIP: 8133624531, REGON:180574655 , adres poczty elektronicznej: eurekagabinetrzeszow@gmail.com , tel.: +48 534 282 890, zwany dalej jako „Właściciel sklepu”.

SPIS TREŚCI

§ 1. Definicje

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

§ 3. Informacje o usługach i cenach

§ 4. Rejestracja

§ 5. Zamówienia i zakupy w Sklepie internetowym

§ 6. Płatności

§ 7. Realizacja zamówienia

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

§ 9. Reklamacje

§ 10. Postanowienia końcowe

§ 1. Definicje

 •     Sklep internetowy lub   Sklep –  serwis internetowy dostępny pod adresem: https://eurekagabinet.pl/,  za pośrednictwem, którego Usługobiorca   może składać zamówienia.   
 •     Usługodawca lub  Właściciel sklepu  – Eureka  s.c.,  adres siedziby: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, adres do  doręczeń: 35-206 Rzeszów ul. Okulickiego 20, NIP: 8133624531,   REGON: 180574655, adres poczty  elektronicznej: eurekagabinetrzeszow@gmail.com , tel.: +48 534 282 890..   
 •     Regulamin  – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w  ramach Sklepu internetowego https://eurekagabinet.pl/  
 •     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.   
 •     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca     osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,  wykonująca działalność gospodarczą.   
 •     Usługobiorca  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie  będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają  zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.   
 •     Kodeks Cywilny  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.   
 •     Ustawa o prawach   konsumenta  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta       
 •     Ustawa o świadczeniu   usług drogą elektroniczną  – ustawa z dnia 18 z dnia lipca 2002 r.o świadczeniu usług     drogą elektroniczną.   
 •     Usługi  – usługi  świadczone przez Usługodawcę na indywidualne żądanie     Usługobiorcy drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków  komunikacji elektronicznej,  mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.   
 •     Umowa sprzedaży  – umowa zawarta na odległość na zasadach określonych w     Regulaminie, między Usługobiorcą a Usługodawcą     z wykorzystaniem Sklepu internetowego.   
 •     Konto     – osobisty panel administracyjno-informacyjny Usługobiorcy     w Sklepie internetowym, tworzony poprzez prawidłową rejestrację,     gdzie Usługodawca     gromadzi oraz przechowuje dane dotyczące zamówień składanych     przez Usługobiorcy     oraz podanych w trakcie rejestracji danych.   
 •     Rejestracja     – utworzenie przez Usługobiorcę   Konta w Sklepie internetowym.   
 •     Zamówienie     – oświadczenie woli Usługobiorcy,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające     w szczególności rodzaj zamawianej Usługi.   
 •     Koszyk     – narzędzie systemowe pozwalające Usługobiorcom   na dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności     umożliwiające zbieranie wybranych przez Usługobiorcę  ofert w jednym miejscu, celem złożenia Zamówienia. Koszyk     tworzony jest automatycznie w wyniku wybrania przez Usługobiorcę  opcji „Dodaj do koszyka” co najmniej jednej Usługi.   
 •     Dni robocze  – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni     ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

 •     Niniejszy Regulamin  określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  adresem https://eurekagabinet.pl/ 
 •     Niniejszy Regulamin jest  regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002   roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.   
 •     Wszelkie prawa do Sklepu  internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności   intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony   internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów  zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem  logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w   celach prezentacji usług, do których to prawa autorskie należą     do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy,   a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób     określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy   wyrażoną na piśmie.   
 •     Niniejszy Regulamin   określa zasady dokonywania poprzez Usługodawcę   sprzedaży Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się   na odległość w postaci Sklepu internetowego, jak również     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług     świadczonych w ramach Sklepu internetowego.   
 •     Stroną dokonującą  zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba     fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca   osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność     prawną.   
 •     Minimalne wymagania   techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu     to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer  11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub     nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca  pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe.   
 •     Usługobiorca     korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 •     korzystania ze Sklepu w     sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz     obowiązującymi postanowieniami Regulaminu,   
 •     niedostarczania i  nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze  bezprawnym,   
 •     korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 •     Nie jest dopuszczalne  wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu   prowadzenia przez Usługobiorcę     działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3. Informacje o towarach i cenach

 •     Informacje o oferowanych     przez Sklep internetowy Usługach zamieszczone są na stronie https://eurekagabinet.pl/ .Przedmiotowe informacje umieszczone są wraz z informacjami   dotyczącymi właściwości i cen Usług. Zdjęcia i opisy  zamieszczone w Sklepie internetowym podlegają ograniczeniom   technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Usługobiorcy  wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach Usługi.   Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza  odpowiedzialności Usługodawcy     wobec Usługobiorców     będących Konsumentami.   
 •     Przedmiotami sprzedaży są  Usługi przedstawione na stronie  https://eurekagabinet.pl/ w chwili składania zamówienia.   
 •     Ceny wszystkich Usług  przedstawione na stronie https://eurekagabinet.pl/  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).   
 •     Usługodawca  może dokonywać zmian w opisach i cenach Usług. Uprawnienie to nie  dotyczy cen Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.   
 •     Wszystkie zamówienia   przyjmowane poprzez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego  regulaminu.

§ 4. Rejestracja

 •     Przeglądanie Usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.   
 •     Usługobiorca,  w celu złożenia zamówienia, może również zarejestrować się     na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone indywidualne konto.  Usługobiorca   ma możliwość dostępu do konta poprzez zalogowanie się, podczas     którego Usługobiorca     podaje hasło.   
 •     Rejestracja odbywa się  poprzez zaznaczenie opcji “Chcę się zarejestrować” w trakcie składania zamówienia.     
 •     Rejestracja wymaga  podania:
 •     adresu e-mail,   
 •     Po kliknięciu przycisku     „Zarejestruj”, na podany przy rejestracji adres e-mail  Usługobiorca  otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie konta wraz z hasłem do konta.   
 • Usługodawca  może usunąć konto Usługobiorcy który: a)  narusza niniejszy    Regulamin, b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane, c)     podał przy składaniu zamówienia nieprawdziwe dane, d) podał   nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia.   
 • Usługobiorca     zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł     i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 5. Zamówienia i zakupy w Sklepie internetowym

 •     Stronami umowy sprzedaży  Usług zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są   Usługodawca   oraz Usługobiorca.   
 •     Zamówienia Usługobiorców  są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej  https://eurekagabinet.pl/  poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia.   
 •     Zamówienia można składać     w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (7 dni w tygodniu  i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia     techniczne, Usługodawca     nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej https://eurekagabinet.pl/  
 •     Wybór zamawianych Usług     przez Usługobiorcę     jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.   
 •     Usługobiorca może     sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk “koszyk” lub  ikonę koszyka   
 •     Po dodaniu do Koszyka     wszystkich zamawianych Usług i ostatecznym sprawdzeniu jego     zawartości, Usługobiorca     przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając     przycisk „Przejdź do kasy ”. Na tym etapie Usługobiorca przechodzi do strony “zamówienie”
 • „Zaloguj się” –     Usługobiorca     posiadający swoje konto w Sklepie na stronie internetowej https://eurekagabinet.pl/  o ile nie zalogował się wcześniej,  Po kliknięciu na przycisk „kliknij tutaj, aby się zalogować” Usługobiorcy wyświetli się formularz  logowania., podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło.    
 • „Stworzyć konto” – jeśli Usługobiorca nie ma jeszcze konta w Sklepie na stronie internetowej – https://eurekagabinet.pl/  na tym etapie umożliwia się Usługobiorcy założenie konta, zgodnie z § 4 Regulaminu.
 • Po podaniu przez     Usługobiorcę     korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych  danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać opis  wybranych usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe ora potwierdzenie złożenia Zamówienia.   
 • Usługodawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.   
 • Umowa sprzedaży zawierana     jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.   
 • Usługobiorca     podczas składania zamówienia każdorazowo zobowiązany jest do  wskazania czy do danego zamówienia Usługodawca, powinien wystawić fakturę VAT.

§ 6. Płatności

 • Ceny na stronie     internetowej Sklepu internetowego zamieszczone przy danej Usłudze  stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie    wszelkich innych kosztów, które Usługobiorca   będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o     których Usługobiorca     będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.   
 • Usługobiorca     może dokonać zapłaty za zamówione Usługi przelewem online lub   kartą płatniczą – za pośrednictwem serwisu operatora płatności  przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,   
 • W przypadku płatności  przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Usługę  pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Usługa jest   świadczona dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z  zasadami realizacji płatności operatora płatności.   
 • Realizację płatności za pomocą kart płatniczych oraz płatności kartą zapewnia operator  płatności.

§ 7. Realizacja zamówienia

 • Realizacja zamówienia  rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Usługodawcę  zamówienia, określonego w § 5 ust. 9.   
 • Usługodawca   przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą   pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 • Usługobiorca   będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w  terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo  odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca  rozpocznie świadczenie usługi zamówionej przez Usługobiorcę  zgodnie z Regulaminem.   
 • Bieg terminu na  odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili sprzedaży   Usługi.   
 •     Konsument może odstąpić  od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy  oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać     złożone pisemnie i wysłane na adres Usługodawcy   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.     Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed     jego upływem.   
 •     W razie odstąpienia od  umowy, umowa uważana jest za niezawartą. Usługodawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie   czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o  odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane  przez niego płatności.   
 •  Przedsiębiorca dokonuje  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi  dodatkowymi kosztami.      
 •  Prawo odstąpienia od   umowy na zasadach wskazanych powyżej nie dotyczy Przedsiębiorcy.

§ 9. Reklamacje

 •     Usługobiorcy przysługuje  prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami  świadczonymi drogą elektroniczną   
 •     Reklamację należy złożyć  na piśmie, przesyłając na adres Usługodawcy lub drogą  elektroniczną na adres: szkolenia@eurekaszkola.pl.   
 •     Prawidłowo złożona     reklamacja powinna zawierać następujące dane:    

1) oznaczenie Usługobiorcy (w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail w przypadku kiedy Usługobiorca chce otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną);

2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 •     Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną o ile Usługobiorca podał adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia jej  otrzymania.
 •     Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 •     Wraz ze złożeniem  zamówienia Usługobiorca  wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów  wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz  informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą     ujawniane osobom trzecim. Usługobiorca  ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek,  a także usunięcia z bazy danych. Usługobiorca   podaje swoje dane dobrowolnie. Usługodawca  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami.   
 •     W sprawach  nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie  przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach     konsumenta oraz ustawy z dnia 18 z dnia lipca 2002 r. o świadczeniu   usług drogą elektroniczną.   
 •     Usługobiorca   będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego     sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed  Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze  Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i     procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym  adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów     konsumenckich”.   
 •     Usługodawca zastrzega     sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.   
 •     W przypadku zmiany     Regulaminu, jego doręczenie będzie dokonywane poprzez jego  umieszczenie w Serwisie. Korzystanie przez Usługobiorcę z usług     świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.
Gabinet masażu Rzeszów

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eureka s.c. z siedzibą w Rzeszowie ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie działalności szkoleniowej, w celu , komunikacji związanej z przesyłaniem           informacji handlowych dotyczących usług edukacyjnych oferowanych przez Eureka s.c. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administracji, oraz nauczyciele i osoby prowadzące z     Panem/Panią zajęcia edukacyjne, biuro księgowe, firma informatyczna, instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okres 10 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów kształcenia jest określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia   11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Administrator Danych Osobowych

Polityka prywatności